Home JOURNAL HEADINGS Author Index SUBJECT INDEX INDEX OF ORGANIZATIONS Article Index
 
Arctic: ecology and economy
ISSN 2223-4594 | ISSN 2949-110X
Advanced
Search
RuEn
ABOUT|EDITORIAL|INFO|ARCHIVE|FOR AUTHORS|SUBSCRIBE|CONTACTS
Home Archive of journals Volume 11, No. 1, 2021 Changes in the biological productivity of the Russian Arctic land ecosystems in the 21st century

CHANGES IN THE BIOLOGICAL PRODUCTIVITY OF THE RUSSIAN ARCTIC LAND ECOSYSTEMS IN THE 21ST CENTURY

JOURNAL: Volume 11, No. 1, 2021, p. 30-41

HEADING: Research activities in the Arctic

AUTHORS: Tishkov, A.A., Belonovskaya, E.A., Krenke, A.N., Titova, S.V., Tsarevskaya, N.G.

ORGANIZATIONS: Institute of Geography, Russian Academy of Sciences

DOI: 10.25283/2223-4594-2021-1-30-41

UDC: 504.05(571.121:574.45)

The article was received on: 30.09.2020

Keywords: Russian Arctic, productivity of land ecosystems, phytomass stock, net primary production (NPP), tundra, field and remote measurements, map of primary production

Bibliographic description: Tishkov, A.A., Belonovskaya, E.A., Krenke, A.N., Titova, S.V., Tsarevskaya, N.G. Changes in the biological productivity of the Russian Arctic land ecosystems in the 21st century. Arktika: ekologiya i ekonomika. [Arctic: Ecology and Economy], 2021, vol. 11, no. 1, pp. 30-41. DOI: 10.25283/2223-4594-2021-1-30-41. (In Russian).


Abstract:

The authors compare current productivity estimates with the data obtained in the 1960s and 1970s for the ecosystems of the Russian Arctic in the course of the International Biological Program. This makes it possible to identify objectively climate-related trends in their productivity in the 21st century. The authors used archives and current satellite data for the Russian Arctic, including AVHRR, LANDSAT, MODIS TERRA, and others, represented by periods of 30 years or more. They have revealed that by the 21st century, the phytomass stocks (reserves) of zonal ecosystems increased on average by 15—30%, and primary production by 10—15%. Compared with field measurements of the 1960—1970s at specific points, this growth reached 50% or more. In terms of productivity growth, the ecosystems of the Arctic European sector are leading, although in the 21st century the warming trend is not the highest here (0.4—0.5 °/10 years). The production forecast of the Arctic land ecosystems for 2025 (deviation of the linear trend in comparison with 2000—2019) showed its continued growth in the Kola Peninsula, in the Bolshezemelmkaya tundra, the Yamal and Gydan Peninsulas, and a decrease in the Polar Urals, northern Siberia and Kolyma lowland. The growth of specific indicators of productivity in the 21st century reached a plateau and, similar to the warming case of the 1920—1940s, is unable to lead to zonal restructuring.


References:

1. Bazilevich N. I., Grebenshchikov O. S., Tishkov A. A. Geograficheskie zakonomernosti struktury i funktsionirovaniya ekosistem. [Geographical regularities of the structure and functioning of ecosystems]. Moscow, Nauka, 1986, 297 p. (In Russian).

2. Bazilevich N. I., Tishkov A. A. Live and dead reserves and primary production in polar desert, tundra and forest tundra of the former Soviet Union. Ecosystems of the world 3. Polar and alpine tundra. Ed.: F. E. Wielgolaski. Amsterdam; Lausanne; New York; Oxford; Shannon; Singapore; Tokyo, Elsevier publ., 1997, p. 509—539.

3. Natsional’nyi atlas pochv Rossiiskoi Federatsii. [National soil Atlas of the Russian Federation]. Pod red. chl.-kor. RAN S. A. Shoby. Moscow, Astrel, 2011, 632 p. (In Rusian)

4. Bobylev S. N., Bukvareva E. N., Danilkin A. A., Dgebuadze Y. Y., Drozdov A. V., Filenko O. F., Grabovsky V. I., Khoroshev A. V., Kraev G. N., Perelet R. A., Smelyansky I. E., Striganova B. R., Tishkov A. A., Zamolodchikov D. G. Ecosystem services of Russia: prototype national report. Vol. 1. Terrestrial ecosystems services. Adapted English version. Moscow, 2018, 115 .

5. Tishkov A. A., Krenke Jr A. N. “Pozeleneniye” Arktiki v XXI v. kak effekt sinergizma deystviya global’nogo potepleniya i khozyaystvennogo osvoyeniya. [“Greening” of the Arctic in the 21st century as an effect of synergy between global warming and economic development]. Arktika: ekologiya i ekonomika, 2015, no. 4 (20), . 28—38. (In Russian).

6. ishkov A. A., Belonovskaya E. A., Vaisfeld M. A., Glazov P. M., Krenke Jr A. N., Morozova O. V., Pokrovskaya I. V., Tsarevskaya N. G., Tertitsky G. M. “Pozelenenie” landshaftov Arktiki kak sledstvie sovremennykh klimatogennykh i antropogennykh trendov rastitel’nosti. [“Greening” of Arctic landscapes as a consequence of modern climatogenic and anthropogenic vegetation trends]. Izv. RGO, 2016, vol. 148, no. 3, p. 14—24. (In Russian).

7. Belonovskaya E. A., Tishkov A. A., Vaisfeld M. A., Glazov P. M., Krenke Jr. A. N., Morozova O. V., Pokrovskaya I. V., Tsarevskaya N. G., Tertitsky G. M. “Pozelenenie” Arktiki i sovremennye trendy ee bioty. [“Greening” of the Arctic and modern trends of its biota]. Izv. RAN. Ser. geogr., 2016, no. 3, p. 28—39. (In Russian).

8. Tishkov A. A., Belonovskaya E. A., Vaisfel’d M. A., Glazov P. M., Krenke Jr A. N., Tertitsky G. M. “Pozeleneniye” tundry kak drayver sovremennoy dinamiki arkticheskoy bioty. [“Greening” of the tundra as a driver of the modern dynamics of the Arctic biota]. Arktika: ekologiya i ekonomika, 2018, no. 2 (30), . 31—44. DOI: 10.25283/2223-4594-2018-2-31-44. (In Russian).

9. Tishkov A. A., Belonovskaya E. A., Glazov P. M., Krenke Jr A. N., Titova S. V., Tsarevskaya N. G., Shmatova A. G. Antropogennaya transformatsiya arkticheskikh ekosistem Rossii: podkhody, metody, otsenki. [Anthropogenic transformation of the Russian Arctic ecosystems: approaches, methods, assessments]. Arktika: ekologiya i ekonomika, 2019, no. 4 (36), pp. 38—51. DOI: 10.25283/2223-4594-2019-4-38-51. (In Russian).

10. Tishkov A. A., Vaisfeld M. A., Glazov P. M., Morozova O. V., Puzachenko A. Yu., Tertitsky G. M., Titova S. V. Bioticheski znachimye trendy klimata i dinamika bioty rossiiskoi Arktiki. [Biotic significant climate trends and biota dynamics of the Russian Arctic]. Arktika: ekologiya i ekonomika, 2019, no. 1 (33), pp. 71—87. DOI: 10.25283/2223-4594-2019-1-71-87. (In Russian).

11. Tishkov A. A., Belonovskaya E. A., Glazov P. M., Krenke A. N., Puzachenko A. Yu., Tertitsky G. M., Titova S. V. Tundra i les Rossiiskoi Arktiki: vektor vzaimodeistviya v usloviyakh sovremennogo potepleniya klimata. [Tundra and forest of the Russian Arctic: the interaction vector in the context of current climate warming]. Arktika: ekologiya i ekonomika, 2020, no. 3 (39), pp. 48—61. DOI: 10.25283/2223-4594-2020-3-48-61. (In Russian).

12. Karelin D. V., Gilmanov T. G., Zamolodchikov D. G. K otsenke zapasov ugleroda v nazemnykh ekosistemakh tundrovoi i lesotundrovoi zon rossiiskogo severa: fitomassa i pervichnaya produktsiya. [On the assessment of carbon reserves in terrestrial ecosystems of tundra and forest-tundra zones of the Russian North: phytomass and primary production]. Dokl. Akad. nauk, 1994, vol. 335, no. 4, p. 530—532. (In Russian).

13. Zamolodchikov D. G. Balans ugleroda v tundrovykh i lesnykh ekosistemakh Rossii. [Carbon balance in tundra and forest ecosystems of Russia]. Avtoref. dis. ... d-ra biol. nauk. Moscow, 2003, 56 p. (In Russian).

14. Zamolodchikov D. G., Karelin D. V., Ivashchenko A. I. Uglerodnyi balans tundrovykh landshaftov tsentral’noi Sibiri: nablyudeniya i modelirovanie na geoinformatsionnoi osnove. [Carbon balance of tundra landscapes of Central Siberia: observations and modeling based on geoinformation]. Zhurn. obshchei biologii, 1997, vol. 58, no. 2, p. 15—33. (In Russian).

15. Tishkov A. A. Produktivnost’ i balans ugleroda prirodnykh ekosistem Rossii. [Productivity and carbon balance of nature ecosystems in Russia]. Byul. “Ispol’zovanie i okhrana prirodnykh resursov v Rossii”, 2005, no. 1, p. 74—90. (In Russian).

16. Maslov M. N. Uglerod, azot i fosfor v tundrovykh ekosistemakh Severnoi Fennoskandii. [Carbon, nitrogen and phosphorus in tundra ecosystems of Northern Fennoscandia]. Avtoref. dis. ... kand. biol. nauk. Moscow, 2015, 24 p. (In Russian).

17. Bhatt U. S., Kade A. N., Vonlanthen C. M., Tichy L. Environment, vegetation and greenness (NDVI) along the North America and Eurasia Arctic transects. Environ. Res. Lett., 2012, no. 7, p. 1—17.

18. Bhatt U. S., Walker D. A., Raynolds M. K. et al. Recent declines in warming and arctic vegetation greening trends over pan-Arctic tundra. Remote Sens. (Special NDVI3g Iss.), 2013,  5, . 4229—4254.

19. Walker D. A., Epstein H. E., Raynolds M. K. et al. Environment, vegetation and greenness (NDVI) along the North America and Eurasia arctic transects. Environ. Research Lett., 2012, vol. 7,  1, pp. 015504.

20. Lavrinenko I. A., Lavrinenko O. V. Vliyanie klimaticheskikh izmenenii na rastitel’nyi pokrov ostrovov Barentseva morya. [Influence of climate changes on the vegetation cover of the Barents sea islands]. Trudy KNTs RAN, 2013, iss. 6, p. 5—16. (In Russian).

21. Pospelova E. B., Vasilevskaya V. D. Pervichnaya produktivnost’ tundr Taimyra. [Primary productivity of the tundra of Taimyr]. Botan. zhurn., 1985, vol. 70, no. 2, pp. 190—191. (In Russian).

22. Malinin V. N., Vainovsky P. A. O prichinakh pervogo potepleniya Arktiki v stoletii. [On the causes of the first Arctic warming in the XX century]. Uchenye zap. RGGMU, 2018, no. 53, p. 34—55. (In Russian).

23. Nikolin E. G. K produktivnosti rastitel’nykh soobshchestv arkticheskikh tundr o-va Bol’shoi Lyakhovskii (Novosibirskie ostrova, Yakutiya). [On the productivity of plant communities in the arctic tundra of Bolshoy Lyakhovsky island (Novosibirsk Islands, Yakutia)]. Nauka i obrazovanie, 2017, no. 1, p. 113—121. (In Russian).

24. Gopp N. G., Smirnov V. V. Ispol’zovanie vegetatsionnogo indeksa dlya otsenki zapasov nadzemnoi fitomassy tundrovykh soobshchestv rastenii. [Use of the vegetation index (NDVI) for estimation the aboveground biomass of tundra plant communities]. Interekspo Geo-Sibir’. Biol. nauki, 2009, vol. 4, no. 1, . 187—191 (In Russian).

25. Elsakov V. V., Telyatnikov M. Yu. Izmeneniya indeksa NDVI na territorii Evropeiskogo severo-vostoka Rossii i Zapadnoi Sibiri v usloviyakh klimaticheskikh fluktuatsii poslednikh desyatileti. [NDVI in the European North-East Russia and Western Siberia in the climatic fluctuations of the last decades]. Sovrem. problemy distants. zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2013, no. 3, p. 260—271. (In Russian).

26. Ryazanova N. E., Sorokin P. A. Opyt primeneniya distantsionnogo zondirovaniya rastitel’nosti pri issledovanii dinamiki ekosistem rossiiskoi Arktiki. [Experience of using remote sensing of vegetation in the study of ecosystem dynamics in the Russian Arctic]. Nauki o Zemle: vchera, segodnya, zavtra: Materialy Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii. St. Petersburg, Svoe izd-vo, 2017, p. 7—12. (In Russian).

27. Anisimov O. S., Zhiltsova E. L., Razzhivin V. Yu. Modelirovanie bioproduktivnosti v arkticheskoi zone Rossii s ispol’zovaniem sputnikovykh nablyudenii. [Modeling of bioproductivity in the Arctic zone of Russia using satellite observations]. Issledovaniya Zemli iz kosmosa, 2015, no. 3, p. 60—70. (In Russian).

28. Jia G. J., Epstein Y. E., Walker D. A. Greening of Arctic Alaska. Gepphys. Res. Lett., 2003, vol. 30 (20), pp. 1981—2001.

29. Walker D. A., Raynolds M. K., Daniëls F. J. A., Einarsson E., Elverbakk A. et al. The ircumpolar Arctic vegetation map. J. of Vegetation Science, 2005, vol. 16, pp. 267—282.

30. Vtoroi otsenochnyi doklad Rosgidrometa ob izmeneniyakh klimata i ikh posledstviyakh na territorii Rossiiskoi Federatsii. [The second assessment report of Roshydromet on climate change and their effects on the territory of the Russian Federation]. Moscow, Izd-vo Roshydrometa, 2014, 1003 p. (In Russian).

31. Zhiltsova E. L., Anisimov O. S. Dinamika rastitel’nosti Severnoi Evrazii: analiz sovremennykh nablyudenii i prognoz na XXI vek. [Vegetation dynamics of Northern Eurasia: analysis of modern observations and forecast for the 21st century]. Arktika XXI vek. Estestv. nauki, 2015, no. 2 (3), p. 48—59. (In Russian).

32. Ivanova K. V. Dinamika indeksa NDVI dlya raznykh klassov territorial’nykh edinits rastitel’nosti tipichnykh tundr. [Dynamics of the NDVI index for different classes of territorial vegetation units of typical tundras]. Sovr. problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2019, vol. 16, no. 5, p. 194—202. (In Russian).

33. Bala G., Caldeira K., Mirin A. et al. Multicentury Changes to the Global Climate and Carbon Cycle: Results from a Coupled Climate and Carbon Cycle Model. J. of Climate, 2005. vol. 18, iss. 21, p.4531—4544.

34. Climate Change and Land. An IPCC Special Report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems. Summary for Policymakers. Bonn, 2019, 41 p.

35. Karelin D. V., Zazovskaya E. P., Shishkov V. A. et al. Nablyudeniya za potokami SO2 na arkhipelage Shpitsbergen: ispol’zovanie territorii chelovekom menyaet gazoobmen arkticheskoi tundry. [Observations of CO2 flows in the Svalbard archipelago: human use of the territory changes the gas exchange of the Arctic tundra]. Izv. RAN. Ser. geogr., 2019, no. 5, p. 56—66. (In Russian).

36. Tishkov A.A., Tsarevskaya N.G. Produktivnost’ prirodnykh, poluprirodnykh i antropogenno modifitsirovannykh ekosistem Rossii. [Productivity of natural, semi-natural and anthropogenic modified ecosystems of Russia]. Region. problemy ekologii, 2005, no. 1, p. 6—21. (In Russian).


Download »


© 2011-2024 Arctic: ecology and economy
DOI 10.25283/2223-4594