Home JOURNAL HEADINGS Author Index SUBJECT INDEX INDEX OF ORGANIZATIONS Article Index
 
Arctic: ecology and economy
ISSN 2223-4594
RuEn
Advanced
Search
ABOUT|EDITORIAL|INFO|ARCHIVE|FOR AUTHORS|SUBSCRIBE|CONTACTS
Home Archive of journals No. 4(24) 2016 Assessment of current geo-ecological status of the Kola Bay based on geochemical data

ASSESSMENT OF CURRENT GEO-ECOLOGICAL STATUS OF THE KOLA BAY BASED ON GEOCHEMICAL DATA

JOURNAL: No. 4(24) 2016, p. 22-31

HEADING: Ecology

AUTHORS: Shakhverdov, V.A., Shakhverdova, M.V.

ORGANIZATIONS: A.P. Karpinsky Russian Geological Research Institute

UDC: 502.12:504.5:551.462.32(268.4)

Keywords: geochemical zoning, geoecology, Kola bay

Bibliographic description: Shakhverdov, V.A., Shakhverdova, M.V. Assessment of current geo-ecological status of the Kola Bay based on geochemical data. Arctic: ecology and economy, 2016, no. 4(24), pp. 22-31. DOI: . (In Russian).


Abstract:

The data on geochemistry of modern bottom sediments of the Kola Bay are generalized. Their baseline geochemical characteristics are determined. Comparison of the data shows that modern sediments in the Kola Bay are characterized by the highest concentration of chemical elements in the northwest Russia. Geochemical zoning of the bottom of the Bay is performed, and the different regions are characterized by the content of Cu, Zn, As, Cd, Pb, Hg and hexane-soluble petroleum in the bottom sediments. These geochemical data show that intensive economic activity within the southern knee of Kola Bay and functioning of the main base of the Northern Fleet of Russia impacts on the features of distribution of chemical elements. 


References:

1. Muzalevskiy A. A. Novyye podkhody k resheniyu problemy obespecheniya ekologicheskoy bezopasnosti okruzhayushchey sredy na osnove ekologicheskoy paradigmy. [New approaches to solving the problem of environmental safety on the basis of ecological paradigm.]. Puti resheniya ekologicheskikh problem transportnykh koridorov: Materialy tretyey mezhdunarodnoy evroaziatskoy konferentsii po transportu. 11 sentyabrya 2003 g. St. Petersburg, 2003, . 296—326. (In Russian).

2. Ivanov G. I. Geoekologiya Zapadno-Arkticheskogo shelfa Rossii: litologo-ekogeokhimicheskiye aspekty. [Geoecology of the Western Arctic shelf of Russia: lithological and ecogeochemical aspects]. St. Petersburg, Nauka, 2006, . 303. (In Russian).

3. Informatsionnyy byulleten o sostoyanii geologicheskoy sredy pribrezhno-shelfovykh zon Barentseva. Belogo i Baltiyskogo morey v 2013 g. [Information bulletin on the state of the geological environment of the coastal-shelf zones of the Barents, White and Baltic Seas in 2013]. St. Petersburg, Kartograf. f-ka VSEGEI, 2014, . 136. (In Russian).

4. Kolskiy zaliv: okeanografiya. biologiya. ekosistemy. pollyutanty. [Kola Bay: oceanography, biology, ecosystems, pollutants]. Apatity, Izd-vo KNTs RAN, 1997, . 265. (In Russian).

5. Kolskiy zaliv: osvoyeniye i ratsionalnoye prirodopolzovaniye. [Kola Bay: development and environmental management]. Otv. red. G. G. Matishov. Murman. mor. biol. in.-t KNTs RAN, Moscow, Nauka, 2009, . 381. (In Russian).

6. Spiridonov M. A., Ryabchuk D. V., Shakhverdov V. A. t l Nevskaya guba: Ekologo-geologicheskiy ocherk. [Neva Bay: Ecological and geological essay]. St. Petersburg, Litera, 2004, . 181. (In Russian).

7. Shakhverdov V. A. Nevskaya guba — problemy izucheniya i otsenki ekologicheskoy obstanovki. [Neva Bay - problems of studying and assessing the environmental situation]. Mineral, 1998, n. 1. (In Russian).

8. Shakhverdov V. A. Nekotoryye novyye printsipy kolichestvennoy otsenki tekhnogennogo vozdeystviya na okruzhayushchuyu sredu morskikh i ozernykh akvatoriy i ikh beregovykh zon. [Some new principles for the quantitative assessment of the anthropogenic impact on the environment of marine and lake areas and their coastal zones]. Regionalnaya geologiya i metallogeniya, 2014, n. 58, . 78—83. (In Russian).

9. Shakhverdov V. A. Printsipy obrabotki dannykh priblizhenno-kolichestvennogo emissionnogo spektralnogo analiza dlya geokhimicheskogo rayonirovaniya. [Principles of data processing of approximate-quantitative emission spectral analysis for geochemical zoning]. Mezhdunar. nauch. in-t «Educatio», 2014, n. 3, part 7, . 20—26. . (In Russian).

10. Shakhverdov V. A. Tyazhelyye metally (Cr. Ni. Co. Pb. Hg i dr.) kak indikatory antropogennogo zagryazneniya donnykh osadkov v Nevskoy gube. [Heavy metals (Cr, Ni, Co, Pb, Hg, etc.) as indicators of anthropogenic pollution of bottom sediments in the Neva Bay]. Tez. dokladov godichnoy sessii Mineralog. o-va RAN «Problemy ekologicheskoy mineralogii i geokhimii», St. Petersburg, 1997. (In Russian).

11. Shakhverdov V. A., Kulakov S. V. Geokhimicheskiye osobennosti sovremennykh otlozheniy tsentralnoy chasti Norilskogo rayona i geokhimicheskoye rayonirovaniye. Prirodnyye resursy Taymyra. [Geochemical features of the modern sediments of the central part of the Norilsk region and geochemical zoning. Natural resources of Taimyr]. Sb. nauch. tr., 2004, issue 2, . 284—299. (In Russian).

12. Shakhverdov V. A., Shakhverdova M. V. Vliyaniye antropogennykh faktorov na raspredeleniye geksanrastvorimykh nefteproduktov v donnykh osadkakh i prirodnykh vodakh akvatorialnoy periferii vostoka Fennoskandii. [Influence of anthropogenic factors on the distribution of hexane-soluble petroleum products in bottom sediments and natural waters of the aquatic periphery of the east of Fennoscandia]. Geologiya. geoekologiya. evolyutsionnaya geografiya, Kollektivnaya monografiya, Pod red. E. M. Nesterova, V. A. Snytko, St. Petersburg, Izd-vo RGPU im. A. I. Gertsena, 2014, Vl. 13, . 75—78. (In Russian).

13. Shakhverdov V. A., Shakhverdova M. V. Soderzhaniye geksanrastvorimykh nefteproduktov v prirodnykh vodakh. pochvakh i sovremennykh donnykh osadkakh beregovoy zony vostochnoy chasti Finskogo zaliva kak indikator tekhnogennogo vozdeystviya. [Hexan soluble oil content in natural waters, soils and modern bottom sediments of the coastal zone of the eastern part of the Gulf of Finland as an indicator of anthropogenic impact]. Regionalnaya geologiya i metallogeniya, 2008, n. 34, . 121—129. (In Russian).

14. Molvær J., Knutzen J., Magnusson J. et al. Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann: SFT Veiledning 97:03 / Statens Forurensningstilsyn, Oslo, 1997, .36 (TA-1467/1997).


Download »


© 2011-2022 Arctic: ecology and economy
DOI 10.25283/2223-4594